Search results for "núi"

Comments (0)

 

apứp [ʔapɯp] n wild jackfruit trái mịt núi spec: culai apứp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canưi xeq [kanɯːj sɛːʔ] vt pray; beg cầu xin syn: cavár xeq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cóh₅ [kɔh] pc; pk n mountain núi pl dial.: cóuh cf: talong. 1.2.1.1. Mountain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cóuh king [kṵh kiːŋ] n mountain núi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pangcong [pəŋ.kɔːŋ] n hill; mountain ridge núi; đỉnh đồi spec: pangcong cóuh 1.2. World
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơr vaơr [tɯ̰ːr wɯ̰ːr] exp of tall, narrow mountain núi cao, hẹp spec: cóuh ân taơr vaơr (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ucâh [ʔukɤh] n landslide núi nở spec: ucâh cóuh cf: tacâh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cavár xeq [kawar sɛːʔ] vi pray cầu nguyện syn: canưi xeq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >