Search results for "năm"

Acrây [ʔakrɤj] pa n.prop Vietnamese người Việt; Kinh pc pl dial.: Yoan
Comments (0)

 

aiq [ʔaːjʔ] n totem name tên thị tộc [Ám_Do of this totem doesn’t eat cats] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Aveat [ʔawḭat] n clan name 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

bíq [biʔ] vi lie down (sleep) nằm (ngủ) sit: bíq ngear; caus: pabíq; nomi: parbíq; recp: tarbíq; rep: babíq 7.1.3. Lie down. 1.6.4.1. Animal movement. 2.4.5. Rest

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bưih nam [bɯːs naːm] vs never syn: lâyq nam (cmpd)
Comments (0)

 

búl dyeing [bul ʄḭːŋ] n magnet đá nam-châm [Rock that sucks in.] 1.2.2. Substance, matter (cmpd)
Comments (0)

 

callứh [kəl.lɯh] n period of time--ten years mười năm spec: moui callứh
Comments (0)

 

cammo [kəm.mɔː] pc n year năm pl dial.: cumo
Comments (0)

 

camo [kamɔː] pa n year năm pl dial.: cumo
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cavár [kawar] vt bless, wish long life chúc mừng muôn năm [E.g., new baby, couple at wedding.] 4.9.4.3. Bless
Comments (0)

 

cóui [kṵj] v lie down (of dog or cat) nằm (chó hoặc mèo) caus: pacóui; nomi: parcóui 5.7. Sleep
Comments (0)

 

creip [krḭːp] v lie flat in dirt nằm xạt đất sit: nnúp creip; caus: pacreip; nomi: parcreip; recp: tarcreip cf: nnúp. 5.7. Sleep
Comments (0)

 

croung [krṵːŋ] n village name; river in Quanq Trị spec: veil croung, daq croung
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)