Search results for "nơi"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abul [ʔabuːl] n earthen cooking pot nôi ôm cl: adéh; spec: adéh abul 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

adéh kixong [ʔadɛh kisɔːŋ] n cooking pot cái nổi cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

anôi [ʔanoːj] vt insult; curse chửi rủa [Like saying on a hot day that God is bad because of the heat.] recp: rnôi nôi 4.9.4.4. Curse. 4.9.4.1. Sorcery. 2.5.5. Cause of disease
Comments (0)

 

anôi apính [ʔanoːj ʔapiɲ] vt insult; curse chửi rủa Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

anôih [ʔanoːs] pk n shavings vỏ bàu 6.6.3.2. Wood
Comments (0)

 

apét [ʔapɛt] v exaggerate nói thêm syn: a–oai sit: tông apét; redup: rpét pét
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)