Search results for "nằm xạt đất"

creip [krḭːp] v lie flat in dirt nằm xạt đất sit: nnúp creip; caus: pacreip; nomi: parcreip; recp: tarcreip cf: nnúp. 5.7. Sleep
Comments (0)