Search results for "narrow"

hep [hɛːp] pa vs narrow hẹp pl dial.: titaơp (VN)
Comments (0)

 

hép [hɛp] pk vs narrow hẹp pl dial.: titaơp (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơr vaơr [tɯ̰ːr wɯ̰ːr] exp of tall, narrow mountain núi cao, hẹp spec: cóuh ân taơr vaơr (redup)
Comments (0)

 

titaơp [titɯ̰ːp] vs narrow hẹp ant: chir cf: kitát.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)