Search results for "ngoq"

cungơqkuŋɤːʔvraise head backcfcungeqngóucrt-v: pangngứcngóuc ngóuc
Comments (0)

 

ngan ngôqŋaːn ŋoːʔexpbeautiful girl walking2.6.2.2Attract sexually2.3.1.8.1Beautiful
Comments (0)

 

ngngoqʔəŋ.ŋɔːʔvsnore lightly, breathe heavily5.7Sleep
Comments (0)

 

ngoqŋɔːʔvstop crying
Comments (0)

 

pangóqpa.ŋɔʔadveverything (to say)
Comments (0)

 

cungeqkuŋɛːʔadvhead to sidecfcungơq
Comments (0)

 

ngóucŋṵkexpof head nodding; nod headcfcungóupcungơqngoupcaus: pangoup, tangoup; recp: tarngoup; nomi: parngoupngóul ngóulsit: pangngức ngóul ngóul
Comments (0)

 

ngóuc ngóucŋṵk ŋṵkexpof head nodding repeatedlycfcungóupcungơqngoupcaus: pangoup, tangoup; recp: tarngoup; nomi: parngoupngóul ngóulsit: pangngức ngóul ngóul
Comments (0)