Search results for "nhóung"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammáng nhóung [kəm.maŋ ɲṵŋ] vt test thử syn: xư nhóung Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

inhóung iplốh ngai [ʔiɲṵŋ ʔiploh n.aːj] vp test; try; judge syn: tiríng Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung [ɲṵŋ] vt perceive; see; taste, smell coi, xem sit: nhóung bóunh, nhóung cha; sit: nhóung tarngứh; rep: nhanhóung; caus: panhóung; nomi: parnhóung; recp: tarnhóung; invol: tanhóung cf: culơn., hôm. 2.3.1. See. 2.3.1.1. Look
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung clơ [ɲṵŋ klɤː] vp visit tham viêng Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

nhóung lâyq cláng [ɲṵŋ lɤjʔ klaŋ] idiom glance disapprovingly nguýt [I.e. with narrowed eyes.] 3.2.5.9. Approve of something. 2.3.1.1. Look (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung ploi [ɲṵŋ plɔːj] vt watch; investigate syn: tiloi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung tơn lơn [ɲṵŋ tɤːn lɤːn] vi hold eye still 2.1.1.1. Eye. 2.3.1.1. Look (redup)
Comments (0)

 

nhóung touiq [ɲṵŋ tṵːjʔ] vi spy on; ambush rình 2.3.1. See. 2.3.1.1. Look Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pôc nhóung [poːk ɲṵŋ] vserial go visit đi thăm syn: clơ
Comments (0)

 

Comments (0)

 

xư nhóung [sɯː ɲṵŋ] vt test thử syn: cammáng nhóung Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

clín [klin] v stare at; look in the eye caus: paclín; nomi: parclín; recp: tarclín cf: culơn., nhóung pilư. 2.3.1.1. Look
Comments (0)

 

Comments (0)

 

culơn [kulɤːn] vt look ngó cf: clín., nhóung. 2.3.1.1. Look
Comments (0)