Search results for "nhỏ"

Comments (0)

 

a–âyh a–ơm [ʔaʔɤs ʔaʔɤːm] vs dirty nhớp, dơ Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–âyh axêu [ʔaʔɤs ʔaseːw] vs dirty nhớp, dơ Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abíl anhéih [ʔabil ʔaɲḭh] n small rat con chuột nhỏ cl: lám; pk dial.: abíl tarréh; sound: dyei dye 1.6.1.1.4. Rodent (cmpd)
Comments (0)

 

acay [ʔakaj] n.kin child; children em nhỏ, con [S, D.] syn: rcay cl: lám; spec: acay pông ‘firstborn’, acay tandi ‘second-born’, acay tuha ‘third-born’, tulouiq ‘last’, mpứng ‘in-the-middle’, tardi ‘in-middle-of’ cf: achau., achân., ache. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acreic [ʔakrḭːk] n parakeet; love bird vẹt nhỏ spec: atiêt acreic, achéiq acreic; pk dial.: atiêt acrec 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

adeir [ʔadḭːr] n pintail snipe vịt nhọn đuôi pk dial.: achéq abíl 1.6.1.2. Bird Capella stenura
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adyư [ʔaʄɯː] pk vt remember ; miss nhớ pl dial.: iyư cf: mmứng.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhit nhot [ʔaɲiːt ɲɔːt] n wasp ong vò vẽ 1.6.1.7. Insect (redup)
Comments (0)

 

anhoh [ʔaɲɔːh] vs worn out pl dial.: aróuh
Comments (0)

 

anhơi [ʔaɲɤːj] v play chơi syn: cloun caus: panhơi 4.2.6. Entertainment, recreation. 4.2.7. Play, fun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhoul [ʔaɲṵːl] vt shove firewood further into fire châm sit: anhoul uih; pa dial.: prúc; redup: rnhoul anhoul; pk dial.: anhôl
Comments (0)