Search results for "nhớp, dơ"

Comments (0)

 

a–âyh a–ơm [ʔaʔɤs ʔaʔɤːm] vs dirty nhớp, dơ Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–âyh axêu [ʔaʔɤs ʔaseːw] vs dirty nhớp, dơ Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuôr nhuôr [tuər ɲuər] exp of filthiness nhớp, dơ idiom: tuôr nhuôr a tuôr nhuôr âyh (redup)
Comments (0)