Search results for "nhiều"

a–ưi₁ [ʔaʔɯːj] pk quant much; many nhiều pl dial.: ê, âp cf: adơi.
Comments (0)

 

a–ưi₂ [ʔaʔɯːj] pk vs many nhiều syn: clứng pl dial.: ê 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crep [krɛːp] vs much nhiều
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hức [hɯk] quant many nhiều syn: , clứng 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lallén [ləl.lɛn] Pronunc.Variant of lâl lén
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

limmo [lim.mɔː] sp. var. of li mmo₁, li mmo₂
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngéng [ŋɛŋ] v beat fiercely at head with stick đánh đập đầu nhiều syn: nge nomi: parngéng; recp: tarngéng; rep: ngangéng cf: púh., kidoar., apât., acóh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứq [pɯʔ] pa; pc vs big, large to, nhiều group: papứq; pl dial.: pưt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơuq [tɯ̰ːwʔ] n dripping sound nhiễu cf: tratraoq. 1.3.2.3. Drip
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tốh nhốh [toh ɲoh] exp hairy ; feathery nhiều tóc, lông spec: tốh nhốh xóuc 2.1.5. Hair. 1.6.2. Parts of an animal (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)