Search results for "nhiều"

a–ưi₁ [ʔaʔɯːj] pk quant much; many nhiều pl dial.: ê, âp cf: adơi.
Comments (0)

 

a–ưi₂ [ʔaʔɯːj] pk vs many nhiều syn: clứng pl dial.: ê 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crep [krɛːp] vs much nhiều
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hức [hɯk] quant many nhiều syn: , clứng 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lallén [ləl.lɛn] Pronunc.Variant of lâl lén
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

limmo [lim.mɔː] sp. var. of li mmo₁, li mmo₂
Comments (0)

 

Comments (0)