Search results for "no standing; no status"

lâyq bôn tarnáplɤjʔ boːn tər.napvpno standing; no statusAs an adult who has no standing; not the same as lâyq_bôn_cháq. synlâyq bôn carpéhlâyq bôn cháq
Comments (0)