Search results for "oiq"

Comments (0)

 

a–uôiq [ʔaʔuəjʔ] vs overripe (bananas) (chuối) chin rục sit: dom a–uôiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acóiq [ʔakɔjʔ] pa n tiger con cọp pl dial.: r–ai; pi dial.: mbár; pk dial.: cula 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aroiq [ʔarɔːjʔ] pk vt restrain ngăn trở pl dial.: doq cayíq
Comments (0)

 

ataơiq [ʔatɯ̰ːjʔ] n small planting basket worn at side of waist spec: atéh ataơiq 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

atong roiq a–ouiq [ʔatɔːŋ rɔːjʔ ʔaʔṵːjʔ] n long beans đậu đủa 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

baboiq [babɔːjʔ] n kind of singing syn: , chachâpcf: carlơi., hat. 4.2.3.3. Sing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

buôiq [buəjʔ] pa vt wash (face) rửa mặt sit: buôiq mang ‘wash face’; pl dial.: boaiq 5.6.2. Bathe
Comments (0)

 

Comments (0)