Search results for "pép"

ahár [ʔahar] vs hot, peppery cay [Also a clan name.] syn: aháq cf: acheic 1. 2.3.3. Taste. 5.2.3.3.3. Spice. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

réinh [rḭɲ] v put pepper in soup bỏ ớt trong canh sit: réinh tiêu; nomi: parréinh; recp: tarréinh; invol: taréinh; rep: raréinh
Comments (0)

 

tiêu [tiəw] n red pepper ớt cl: callong; pa pc dial.: príc 1.5. Plant. 5.2.3.3.3. Spice. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aháq [ʔahaʔ] vs peppery, hot, spicy hot cay syn: ahár 2.3.3. Taste. 5.2.3.3.3. Spice acheic aháq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)