Search results for "púh"

lâyq tupúh [lɤjʔ tupuh] vs not enough không đủ [Only in negative.] ant: piêiq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tupúh [tupuh] adv *enough Restrictions: Only in negation lâyq tupúh 'not enough']
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngéng [ŋɛŋ] v beat fiercely at head with stick đánh đập đầu nhiều syn: nge nomi: parngéng; recp: tarngéng; rep: ngangéng cf: púh., kidoar., apât., acóh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

piêiq [piəjʔ] vs pleasing to; fitting; enough vừa syn: ant: lâyq tupúhpa dial.: pươiq; sit: piêiq lom, piêiq parngíh cf: cray lom., yál.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >