Search results for "pưng"

apúng [ʔapuŋ] n kind of large fish cá bọp, cá lấu cl: lám; spec: boaiq apúng 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

púng [puŋ] n large pot búng mười cl: beng; spec: adéh púng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứng prang ang ilayh [pɯŋ praːŋʔaːŋʔilas] idiom sun-up ánh mặt trơi loé sáng 8.4.1.2.3. Time of the day. 1.1.3. Weather Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứng xe [pɯŋ sɛː] n wheel bánh xe 7.2.4.1.1. Vehicle (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rpứng [ʔər.pɯŋ] v throw medicine over head sit: rpứng tacouiq plô
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)