Search results for "pa; pc; pk"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu= [muː] pa; pc; pk allo: n= n.clit one một pl dial.: mâh, moui
Comments (0)

 

ngcơr [ʔəŋkɤːr] pa; pc; pk n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcaơr cf: akio. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)