Search results for "par–i"

par–i₁ [pər.ʔiː] pa n mother-name kêu đàn bà bằng tên con [Referring to a mother with first child’s name.] cpart: par–ám; pl dial.: parcán; rt: i 9.7. Name. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)