Search results for "phong"

aléiq uróuq campay [ʔalḭʔ ʔurṵʔ kəm.paj] n ceremony confirming marriage phòng tục khi cưới vợ [After this inlaws and friends can visit.] 4.2.2.1. Ceremony drop stem through hole for wife (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiteng atoiq [kitɛːŋ ʔatɔːjʔ] n callus; large pimple; boil phong syn: calmóuh cl: lám; spec: kiteng atouiq, kiteng chóuq 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntoun [ʔəntṵːn] v defend phòng thủ
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phong tuc [phɔːŋ tuːk] pa n custom phong tục [Only once in database.] pl dial.: rit rong (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >