Search results for "plân"

achei [ʔacḭː] n plank; board ván 6.6.3.2. Wood
Comments (0)

 

acứng [ʔakɯŋ] n eggplant cl: lám 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anaq [ʔanaːʔ] pk n hand plane cái bào pl dial.: rabao
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ataơiq [ʔatɯ̰ːjʔ] n small planting basket worn at side of waist spec: atéh ataơiq 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caplang mát [kaplaːŋ mat] vt open eyes mở mắt ant: caxout mát, caxout 7.3.6. Open. 2.1.1.1. Eye (cmpd)
Comments (0)

 

chaq plang [caːʔ plaːŋ] n spirit of sky [Birds are spirits of the sky; cf. names of moon phases/nights of month.] (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chât chóuh [cɤt cṵh] v plant trồng Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chóuh [cṵh] vt plant trồng nomi: pachóuh, parchóuh; recp: tarchóuh; invol: tachóuh; rep: chichóuh 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

cloui [klṵːj] v replant field third time sit: táq cloui; pk dial.: cloi cf: clai.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lallêm [ləl.leːm] vs good, flourishing--of plants mọc sum sê sit: uhon o lallêm 8.3.7. Good. 4.4.1. Prosperity
Comments (0)

 

Comments (0)