Search results for "plóng"

mbár plong [ʔəmbar plɔːŋ] n dogs con chó (cmpd)
Comments (0)

 

plóng [plɔŋ] vt play (wind instrument) thổi sit: tireil, khên; caus: paplóng, taplóng; nomi: parplóng; recp: tarplóng; invol: taplóng cf: pallóng. 4.2.3.5. Musical instrument
Comments (0)

 

plơng tubóuq [plɤːŋ tubṵʔ] vt buy back syn: prơng tubóuq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)