Search results for "pray"

anoang [ʔanṵaŋ] n praying mantis con bọ ngựa; con ngựa trời 1.6.1.7. Insect Tenodera aridifolia

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canưi xeq [kanɯːj sɛːʔ] vt pray; beg cầu xin syn: cavár xeq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

câu xeq [kɤw sɛːʔ] vi pray; plead Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

câu₁ [kɤw] pk vi pray; plead pl dial.: canưi 3.3.2. Request
Comments (0)

 

cavár xeq [kawar sɛːʔ] vi pray cầu nguyện syn: canưi xeq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

do ân ati pray Yang Rbang [dɔː ʔɤn ʔatiː praj jaːŋ ʔərbaːŋ] n angel thiên sứ của Chúa
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

prâyh [prɤs] v knock down with a stick recp: tarprâyh; invol: taprâyh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xol [sɔːl] pa n slave người nô lệ; tôi mọi ant: padúng pl dial.: xoul cf: pray. 6.1.1. Worker. 4.5.4.4. Slave
Comments (0)

 

xoul₂ [sṵːl] n slave người nô lệ; tôi mọi ant: padúng caus: pixoul cf: pray. 6.1.1. Worker. 4.5.4.4. Slave xoul boul
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >