Search results for "râh curâh"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nong nong [nɔːŋ nɔːŋ] adv.t forever đời đời; mãi mãi syn: pilư, níc synl: dơi dơi cf: râh curâh. 8.4.2.2. A long time. 8.4.2.3. Forever augumentative (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)