Search results for "râu"

Comments (0)

 

abơnh beauq [ʔabɤːɲ bḭawʔ] n mustache râu Nhar nham abơnh. Of full, thick beard. pl dial.: atrơm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

arau [ʔaraw] n stem or stalk of pông plant spec: arau pông; cl: ntrayh 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cartounh [kər.tṵːɲ] n kind of greens rau rấn cl: ntrayh; pk dial.: carxoanh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngeiq [ŋḭːʔ] exp call of small buffalo tiếng kêu con trâu pk dial.: ngơaiq ngơaiq 1.6.4.3. Animal sounds
Comments (0)

 

Comments (0)