Search results for "rồi"

anoang [ʔanṵaŋ] n praying mantis con bọ ngựa; con ngựa trời 1.6.1.7. Insect Tenodera aridifolia

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aroiq [ʔarɔːjʔ] pk vt restrain ngăn trở pl dial.: doq cayíq
Comments (0)

 

atong roiq a–ouiq [ʔatɔːŋ rɔːjʔ ʔaʔṵːjʔ] n long beans đậu đủa 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyê [ʄeː] 1adv already (before verb); finished (after verb) rồi Coa dyê dyơ inô = khoiq dyê dyơ! Already finished yesterday! [dyê is used most from Pacoh to Alơaiq; Pôc_dyê = coa_pôc.] pa pc pl pk dial.: dyơ cf: khoiq. 8.4. Time. 9.2.5.2. Clause conjunctions. 8.4.6.2. Past 2prep after 3adv finished
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kếh₁ [keh] pc conj so; then rồi pl dial.: cốh
Comments (0)

 

kidứh [kidɯh] Pronunc.Variant of idứh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát pandang [mat pən.daːŋ] pk n sun mặt trời pl dial.: mát rbang 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát rbang [mat ʔər.baːŋ] n sun mặt trời syn: mát puaq 1.1.1. Sun (cmpd)

Comments (0)