Search results for "rai"

abóc [ʔabɔk] pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
Comments (0)

 

abóuc [ʔabṵk] n brain óc; não pa dial.: abuaq 2.1.1. Head
Comments (0)

 

abuaq [ʔabuəʔ] pa; pk n brain não (óc) pl dial.: abóuc 2.1.1. Head
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay counh [ʔakaj kṵːɲ] n.kin son con trai 4.1.9. Kinship (cmpd)
Comments (0)

 

acraiq [ʔakraːjʔ] pk vt curse rủa pl dial.: chao anôi 4.9.4.4. Curse. 4.9.4.1. Sorcery. 2.5.5. Cause of disease
Comments (0)

 

adưq [ʔadɯːʔ] n boy con trai; thiếu niên 2.6.5.1. Man. 2.6.4.2. Child
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

alơu avư [ʔalɤːw ʔawɯː] n little boy, son con trai cpart: adứq ayên cf: a–un. 4.1.2. Types of people Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

aluôt bo [ʔaluət bɔː] n raincloud mây mưa 1.1.3.2. Cloud (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anouq [ʔanṵːʔ] n boy con trai nhỏ ant: adúq, a–unpa pc dial.: avư; pk dial.: anoq 4.1.2. Types of people
Comments (0)

 

apứp [ʔapɯp] n wild jackfruit trái mịt núi spec: culai apứp
Comments (0)

 

araiq [ʔaraːjʔ] n long-horned grasshopper con châu chấu cf: aliêm. 1.6.1.7. Insect Mecopoda elongata
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aroiq [ʔarɔːjʔ] pk vt restrain ngăn trở pl dial.: doq cayíq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)