Search results for "rest"

angô [ʔaŋoː] vt rest nghỉ; nghỉ ngơi syn: angôi caus: pangô; nomi: parngô; recp: rngô 5.7. Sleep
Comments (0)

 

angô ahơi [ʔaŋoː ʔahɤːj] vt rest nghỉ; nghỉ ngơi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aroiq [ʔarɔːjʔ] pk vt restrain ngăn trở pl dial.: doq cayíq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

carxâq [kər.sɤʔ] n interest lợi
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rưng [rɯːŋ] pa n forest rừng pl dial.: trứng (VN)
Comments (0)

 

rưng yan [rɯːŋ jaːn] n forest rừng Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

sóc atưn [sɔk ʔatɯːn] pk adj crested có mào [Usually of a bird.] (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >