Search results for "sống dao"

cour acóuq [kṵːr ʔakṵʔ] n back of blade sống dao pk dial.: cor acốq 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

daq paníq [daːʔ paniʔ] n canal sông đào rt-v: píq ‘dig’
Comments (0)

 

Comments (0)