Search results for "scold; reprimand"

nnôi [ʔən.noːj] pc vt scold; reprimand chửi rủa syn: mmai mpính pl dial.: anôi 3.5.1.8.4. Gossip
Comments (0)

 

nnôi mpính [ʔən.noːj ʔəm.piɲ] vt scold; reprimand chửi rủa syn: mmai Binomial (cmpd)
Comments (0)