Search results for "scorn: disdain; despise; mock; slight, snub, scorn; disdain; jeer"

ryê yêʔər.jeː jeːviscorn: disdain; despise; mock; slight, snub, scorn; disdain; jeerLâyq o lâyq chom amouih apronh ngai, lom tarping, ryê yê bôm.Malice and envy; others hated us and we hated them.antryô yô
Comments (0)

 

ryô yôʔər.joː joːvtscorn: disdain; despise; mock; slight, snub, scorn; disdain; jeerantryê yê
Comments (0)