Search results for "tél"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

báq catánh [baʔ kataɲ] pa; pk vs moderately salty mặn vừa cho ăn pl dial.: catéinh 5.2.3.3.2. Salt. 2.3.3. Taste Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

bâq₂ [bɤʔ] vt retell; recite a memory nhắc lại [Thought of calling the Psalms ayô,_bâq. ] syn: tumôih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khúng khứng [khuŋ khɯŋ] exp completely all finished sit: khúng khứng dyê (redup)
Comments (0)

 

kidit túh [kidiːt tuh] vi desperately poor cực khổ syn: diêiq túh synl: cưc khô 6.8.1.3. Poor Binomial (cmpd)
Comments (0)