Search results for "tên"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aiq [ʔaːjʔ] n totem name tên thị tộc [Ám_Do of this totem doesn’t eat cats] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

aleir [ʔalḭːr] n medium size tree tên cây cl: lám; pk dial.: alêr 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aráp [ʔarap] vt threaten, intimidate; tame by threatening hăm; đe doạ; lời ngăm dọa [Directly, not like hám. ] nomi: parráp; redup: rráp ráp cf: hám., ep.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêng chong [ʔateːŋ cɔːŋ] n agate necklace dây chuyền có đá đỏ trong [Yellow-red stones favored by Pacoh women.] 5.4.1. Jewelry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caq [kaːʔ] vt straighten out a hook mở lưỡi câu nomi: parcaq; recp: tarcaq; invol: tacaq; instr: pla cf: ticaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)