Search results for "tông"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atong roiq a–ouiq [ʔatɔːŋ rɔːjʔ ʔaʔṵːjʔ] n long beans đậu đủa 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catóng [katɔŋ] pk vs wholeheartedly pl dial.: pilư
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

culet [kulɛːt] v stick out tongue nhái; đem ra lưới recp: carlet let 2.1.1.4. Mouth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mâh tóng mâh yaq [mɤh tɔŋ mɤh jaːʔ] ph one-lineage-one-clan một họ một thị tộc [Patrilineal--father's lineage.] cf: anéh. Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

ntaq [ʔəntaːʔ] n tongue lưỡi cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)