Search results for "tư"

Comments (0)

 

a–ouiq atưiq [ʔaʔṵːjʔ ʔatɯːjʔ] n chicken con gà Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aclu api [ʔakluː ʔapiː] n turnip; beet củ cải 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

acop [ʔakɔːp] n turtle con rùa cl: lám 1.6.1.3.3. Turtle

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aléiq uróuq campay [ʔalḭʔ ʔurṵʔ kəm.paj] n ceremony confirming marriage phòng tục khi cưới vợ [After this inlaws and friends can visit.] 4.2.2.1. Ceremony drop stem through hole for wife (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhum ati tu [ʔaɲuːm ʔatiː tuː] n June bug, Scarabeid beetle con bọ da 1.6.1.7. Insect Sylotrupes gideon (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhúq [ʔaɲuʔ] vt bear, suffer; endure chịu; bị; rủi; chịu khó; bị Nám táq lâyq phep cốh ma anhúq pếq acay, cốh nnau canhin moui láh a–eq ado dúng xu cruông cuteac. If act immoral so suffer pregnancy, so they must repent and it’s a sin against the community and region. Campay tông, “Amouih adâh Achít your cucheit, amouih ma imo hôi itáq, anhuq cucheit íh vi i–ính.” His wife said, “Pity for Achít dying, pity, but what can one do, suffer death though not wanted.” Cư dông parlai nnéh chom nám anhúq prứp cốh i–ính. I brought this medicine, not knowing if I might suffer a fall and so need it. Anhúq bo acân, achai dông ao bo. Will suffer rain later, so bring your raincoat. Acân anhúq idau, achai mout tốq dúng cư. If you suffer nightfall, come into my house. Bưih yốh anhúq cucheit. Not yet suffered death. Ki mang anhuq cucheit. Destiny to suffer death. [Adversative but not passive. Cannot take a clause as complement as VN bị can?; Only in adversative cases of trường_hợp. ] synl: chiuq cf: biq., chol.Although it can be followed by verbs, like an auxiliary, it can also be followed by idau 'night'; so it is treated as a transitive verb.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

arao aráh atáh atức [ʔaraːw ʔarah ʔatah ʔatɯk] n vegetables and greens Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atuaq [ʔatuəʔ] n barred ground dove chim bồ câu 1.6.1.2. Bird Geopelia straiata
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atưiq [ʔatɯːjʔ] n poultry (general) gà vịt cl: lám 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

atun [ʔatuːn] pa adv behind (someone); afterward; following; next sau sit: pôq atun; pl dial.: tatun 7.2.5.2. Follow. 8.5.1.1.1. Behind. 9.2.4. Prepositions, postpositions
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atúq [ʔatuʔ] vt swallow whole or poorly chewed nuốt dầu chưa nhải [Also used figuratively of consuming wealth, property.] syn: lôn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bap [baːp] n misfortune, based on evil; disrespect, dishonor of parents, or other evil actions. kết quả tội nghiệp caus: pibap ‘misfortune caused by a spirit that hates his/her bad treatment of others’ cf: loaiq bap., pap.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang achot [kalaːŋ ʔacɔːt] pk n vulture chim kền kền pl dial.: calang uróng 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caltức [kəl.tɯk] n mildew; mold syn: calmoc
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canniêt [kən.niət] n medicine to cause stupefaction for taming spec: tarhau canniêt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Cantua [Cən.tuə] n.prop Pacoh name for the Ta–oaih people Ta–ôi [A different people group west of the Pacoh, historically considered to be inhospitable, unfriendly. However, some Pacoh had trading relations to buy cloth, buffalo, etc., and some even intermarried with Ta–oaih.] syn: Ta–oaih When Pacoh people refer to the Ta–ôi as 'Pacoh Cantua' or 'Pacoh Ta–oaih', it is not because they are the same people, but because pacoh is a general word meaning 'people of the mountains’. They also call Bru people 'Pacoh Bru’, among other names, just as the Bru refer to other mountain people as Bru in the general sense. Cantua canchứng
Comments (0)

 

Cantua canchứng [kən.tuə kən.cɯŋ] n.prop Ta-oaih Ta-ôi Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cantưi [kən.tɯːj] n orphan cộ nhi; mồ côi [Only used in stories, otherwise pantưi. ] syn: pantưi
Comments (0)

 

cantưi canteap [kən.tɯːj kən.tḭap] n orphan cộ nhi; mồ côi Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cantưi cantép meap [kən.tɯːj kən.tɛp mḭap] n orphans cô nhi Trinomial {arch} (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cantứq [kəntɯʔ] n time, times lần syn: chư 8.4. Time
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cár-ra [kar raː] n lots of stuff (in sight) [Only with cốh or néh. ] syn: mbár amâh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carchứng daq itrouq [kər.cɯŋ daːʔ ʔitrṵːʔ] n watering can bình tưới

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carróung [kər.rṵŋ] n city wall; citadel ; fortress tường thành syn: carriêng, carrong cl: lám; pk dial.: carrống
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cartuh tuh [kər.tuːh tuːh] adv hurriedly (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cate [katɛː] n pride tự hào [Like beating chest because of strength and abilities.] syn: coung móuh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

catúc [katuk] vt urge hối syn: cachâr 3.3.3.2. Advise
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catuôt [katuət] vt beat (bong) đánh sit: catuôt tarle
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh kichát [cah kicat] vi stuck kẹt Cháh kichát tốq kineng. Of being stuck in teeth. [Cháh marks involuntary action (Cáh).] cf: ngcál., tưm bưm., carchál 1.Involuntary (redup)
Comments (0)

 

chanchoum [cəɲcṵːm] n pine tree cây tùng [branches used for brooms] 1.5.1. Tree Tatrameles
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choq [cɔːʔ] vt stuff or cram into Choq uih tốh hóng atéh. Stuff firewood into hole of basket. nomi: pachoq, parchoq; recp: tarchoq; invol: tachoq
Comments (0)

 

chou [cṵː] vi return home về caus: achou pachou; nomi: parchou; recp: tarchou cf: liêh., chô. 7.2.3.6. Return
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cleang túng [klḭaŋ tuŋ] n ear wax cứt ráy 2.1.1.2. Ear Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cluih pluih tuvaq [kluːs pluːs tuwaːʔ] exp fizzing over syn: pluih (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

coung móuh [kṵːŋ mṵh] n pride tự hào [Like having smart kids.] syn: cate cf: ahư. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crêng [kreːŋ] vs mature, e.g., bamboo, fruit; hard gìa [When used of people it implies married.] syn: craơant: nhom 1, lbot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crơng partun [krɤːŋ pər.tuːn] vp belongings to follow dead [E.g., belongings hung on gravesite to follow the dead.] cf: tabáq mpông.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cứp bar cantứq [kɯp baːr kəntɯʔ] adv.t twice hai lần
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuxéinh tur [kusḭɲ tuːr] n snake; cobra con rắn cl: ntrayh cf: tur 1. 1.6.1.3.1. Snake (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóuc [dṵk] vi angry, annoyed, aggravated dễ tức bực [Feeling in heart, though not expressed like pi–ốh. ; Not as strong as réng] syn: xóul caus: pidóuc cf: pi–ốh. 3.4.2.3.1. Annoyed
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dut [duːt] n stuffed up nose ngẹt mũi spec: dut móuh 2.5.1. Sick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hôi tubéiq [hoːj tubḭʔ] vs power; ability and wisdom cao sĩ syn: pléiq pinhe 6.1.1.1. Expert Free Binomial binomial (cmpd)
Comments (0)

 

hôi tubéiq pléiq pinhe [hoːj tubḭʔ plḭʔ piɲɛː] vs power; ability and wisdom cao sĩ Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

hoq [hɔːʔ] v stuck in throat nghẹn sit: hoq nghang; caus: pahoq; nomi: parhoq; pa dial.: cúc cf: oal.
Comments (0)

 

hóung móuh [hṵŋ mṵh] adv proud; boastful in a good way tự hào [As proud of child.] ant: xéo móuh sit: pi hóung móuh cf: ayóung 3. 4.3.2.3. Proud. 3.5.1.7.3. Boast (cmpd)
Comments (0)

 

huq [huːʔ] n deep hole, chasm lỗ tự diên sit: hóng huq
Comments (0)

 

ichơ ngơuq [ʔicɤː ŋɤːwʔ] pa vs stupidly ngù; dốt nát pl dial.: achơ ngơuq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

iên khe [iən khɛː] vs freedom tự do syn: iên thân Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kê tuvên [keː tuweːn] n clan name [Avư ] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

kear₂ [kḭar] n turtle, black and gold con rùa spec: acop kear
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kidit túh [kidiːt tuh] vi desperately poor cực khổ syn: diêiq túh synl: cưc khô 6.8.1.3. Poor Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

kíl₂ [kil] v overturn đổi caus: pakíl; nomi: parkíl; recp: tarkíl; invol: takíl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixay tatun [kisaj tatuːn] adv.t next month tháng sau 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

lác [lak] n layer, stratum (of clouds, clothes on tree trunk, etc.) lớp; đám cf: pancrứp., déh ride.Might also be a classifier for mây ‘clouds’.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lataq tulúc [lataːʔ tuluk] n dew sương; móc 1.1.3.2. Cloud Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lâyq tupúh [lɤjʔ tupuh] vs not enough không đủ [Only in negative.] ant: piêiq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lhơi ltâh [ʔəl.hɤːj ʔəl.tɤh] vs freedom, liberty tự do Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

llóung₂ [ʔəl.lṵŋ] vs punctured lủng syn: tarlóung 2.5.3. Injure
Comments (0)

 

Comments (0)

 

loi₁ [lɔːj] vt believe; trust tin tưởng syn: doq lom pc dial.: huiq; caus: paloi; recp: tarloi 3.2.5.1.1. Trust. 3.2.5.1. Believe
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lom pallúng adyóq [lɔːm pəl.luŋ ʔaʄɔʔ] np sour attitude [Not nice, nothing good to say; wants to hurt people.] Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpur [ʔəmpuːr] vs stud for breeding spec: tammai mpur; rt-v: dampur
Comments (0)

 

mu lác xéiq mu lác chang [muː lak sḭʔ muː lak caːŋ] idiom matured; grew in maturity Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu lang xéiq mu lang hôi tubéiq pléiq pinhe [muː laːŋsḭʔ muː laːŋhoːj tubḭʔ plḭʔ piɲɛː] idiom grew in ability and wisdom Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhim [ɲiːm] v close eyes and turn head away in refusal, dislike idiom: nhim ca nhim out 7.3.6.1. Shut, close
Comments (0)

 

nô parra [noː pər.raː] adv.t future tương lai [Short for parnô_parra. ] Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntâng turuiq [ʔəntɤŋ turuːjʔ] n betel vine cây trầu không [Is the vine different from the tree?] 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntouh tua [ʔən.tṵːh tuə] vp tree top falling syn: dandouh (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntruôi atưiq [ʔatɯːjʔ ʔatɯːjʔ] n poultry (general) gà vịt syn: ntruôi a–ouiq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

ntúh [ʔəntuh] pro yonder; way over there [Head of NP as pronoun, modifier of head as REL.CL.] cf: ntóh., ntíh. 9.2.3. Pronouns. 8.5.2. Direction
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntúq [ʔəntuʔ] n a place chỗ syn: dáng 8.5. Location
Comments (0)

 

ntúq atiêh uih [ʔəntuʔ ʔatiəh ʔuːs] n firebox [Term for fireboxes in general.] cf: tupéh abóh. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntúq mmo [ʔən.tuʔ ʔəm.mɔː] advp any place; wherever syn: dáng mo (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pantưi pangcoui [pəntɯːj pəŋ.kṵːj] n orphan cộ nhi; mồ côi Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

panur [panuːr] v return evil, get revenge thù lại sit: táq panur cf: pur.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlayh parnai [pər.las pər.naːj] n message từ; tiếng Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parnô parra [pər.noː pər.raː] adv.t future; several days later mai mốt syn: nô ra contr: nôra, nô ra, nô–ra Binomial tomorrow day-after-tomorrow (cmpd, redup)
Comments (0)

 

parnốh [pər.noh] n noun danh từ (ngôn ngữ học) [Coined for speaking of nouns.] cpart: nốh ân cacưt; rt: nốh
Comments (0)

 

parréh [pər.rɛh] n pocket túi cl: lám cf: catúng.

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

partưng atưt [pər.tɯːŋ ʔatɯːt] n rainclouds Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

partúq dyíq [pər.tuʔ ʄiʔ] vs scattered Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

partúq pardyíq [pər.tuʔ pər.ʄiʔ] vs scattered Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

patang₂ [pataːŋ] n symbol; picture; substitute tượng trưng; biểu tượng Talứm tốq daq cốh ngâh patang ân cheit. Immersing in water symbolizes death. [Can be used for real thing, but is not the real thing. If cannot give dowry of gold, can substitute cows.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

patúh [kituh] pa vt push đẩy, xô; dấn pl dial.: kitúh 7.3.2.9. Push
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phong tuc [phɔːŋ tuːk] pa n custom phong tục [Only once in database.] pl dial.: rit rong (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pính [piɲ] vt cut immature sugarcane nomi: parpính 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pitương [pitɯəŋ] vs bossy; said of one who bosses like a chief sit: cana pitương
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plơ₁ [plɤː] pa v turn back trở pl dial.: plít; recp: tarplơ
Comments (0)

 

plơng tubóuq [plɤːŋ tubṵʔ] vt buy back syn: prơng tubóuq (cmpd)
Comments (0)

 

pôc cacong [poːk kakɔːŋ] vp do ceremony for opening storehouse [Put down ladder, enter, close door, wash hair, pretend to sleep, sacrifice large rodent, eat it, open door, return.]
Comments (0)

 

poun tubéiq [pṵːn tubḭʔ] n chief in wisdom
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pưt mít [pɯːt mit] vs stubborn syn: pưt lom (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

sóc atưn [sɔk ʔatɯːn] pk adj crested có mào [Usually of a bird.] (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tammai mpur [təm.maːj ʔəmpuːr] n stud ngựa giống should this be tammaih?? (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tantứng [təntɯŋ] vt put up giơ lên ant: tantốq 7.5.9. Put
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tapứm [tapɯm] v be stuck by thorns bị gai sit: páh tapứm
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâq mamát [tɤʔ mamat] pa adv distant future tương lai pl dial.: mumát, mammát
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tardouih [tər.dṵːs] vt stub toe vấp 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tay ao [taj ʔaːw] n bag, sack xách; túi syn: tui 6.7.7. Container
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tinga tupứng [tiŋaː tupɯŋ] vs clear sighted sáng suốt 3.2.1.3. Intelligent. 2.3.1. See. 2.1.1.1. Eye Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toar nhoar [tṵar ɲṵar] exp of stuck out nhọn miệng ra spec: toar nhoar tambír (redup)
Comments (0)

 

tom tu [tɔːm tuː] vp demand payment đòi nợ syn: tom paryưm 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)

 

tôm tuông [toːm tuəŋ] n coconut palm cây dừa cl: cây, callong; spec: culay tuông 1.5.1. Tree. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

tông a–oai tông ayâl [toːŋ ʔaʔṵaj toːŋ ʔajɤl] idiom said of a person who is a habitual liar nói dối hoài 3.5.1.3.2. Tell a lie Interleaved Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Trứh axéinh o béinh, tróh piróung o tumóung [trɯh ʔasḭɲ ?ɔː bḭɲ, trɔh pirṵŋ ʔɔː tumṵŋ] idiom sow seed; scatter; cast vãi, gieo Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tư li [tɯː liː] vs half for each [If cut in half, half is left; but tư_li means both get half.] syn: mpô o li (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tư rư [tɯː rɯː] vs reddish đo đỏ cf: rarư. 8.3.3.3. Color (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuaq [tuəʔ] vt scoop fish with woven scoop xúc cá sit: tuaq boaiq, tuaq tưp cf: anuaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tubaq [tubaːʔ] n fourth finger, ring finger, fourth toe ngón đeo nhẫn gen: tarreih; whole: ati, adyưng; pa dial.: ndoi
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tubéiq [tubḭʔ] vs wise khôn ngoan caus: tatubéiq 3.2.1.3. Intelligent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tưc [tɯːk] vt (of pig) rooting in the ground ủi sit: alíc tưc 7.6.1. Search
Comments (0)

 

tức [tɯk] vt sacrifice (to spirit, e.g., for special occasions or for one causing sickness) cúng tế [There was no priesthood. The oldest man of each family is responsible for sacrificing.] syn: bayh pc dial.: tâc; nomi: tampức 4.9.5.5. Offering, sacrifice. 2.6.6.1. Kill
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tưc lưc [tɯːk lɯːk] exp very large rất lớn spec: pưt lư tưc lưc cf: tưl tưl. (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

túc vúc [tuk wuk] exp very good bamboo shoots măng tốt spec: túc vúc abáng o (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuch luch [tuc luc] exp of fat, smooth and slick mập béo spec: plứm xêl tuch luch (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuh [tuːh] det yonder; way over there kia [Longer vowel than túh for greater distance.] 9.2.3. Pronouns. 8.5.2. Direction
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

túh₁ [tuh] det yonder kia 9.2.3. Pronouns. 8.5.2. Direction
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuhe [tuhɛː] n fancy kind of shirt with buttons [Usually worn by men.]
Comments (0)

 

tuho [tuhɔː] n spear trap for large game bẫy đo no [Triggered to fire on a fixed slide across a trail.] syn: tiho cl: llom; mat: ala 6.4.2. Trap
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)