Search results for "tận"

a–ay amáng ntáng ntróuq [ʔaʔaj ʔamaŋ ʔən.taŋ ʔən.trṵʔ] vs sick, ache, hurt; disease đau; bệnh Multinomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–ay tangcóuh [ʔaʔaj təŋ.kṵh] pc n malaria sốt rết [Or at least a bad fever.] pl dial.: a–ay ticóuh 2.5.2. Disease (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

abeng taleng tandéh [ʔabɛːŋ talɛːŋ tən.dɛh] np large branch canh cây ant: ngarngeq ngarngức Trinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adur [ʔaduːr] n rattan (big) mây vot hỏa cl: ntrayh; spec: kire adur 1.5. Plant
Comments (0)

 

adyóq atáng [ʔaʄɔʔ ʔataŋ] vs sour bitter chua đắng [“Sour grapes” A person who has nothing good to say; says hurtful things.] Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

âq bôn cha tanna tampa [ʔɤʔ boːn caː tən.naː təm.paː] vp starving đói syn: thiêuq tupuyq, âq vi tanna tampa Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aráng [ʔaraŋ] vs tan màu rám nắng [Color of wilted dried leaves.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atáng acheic [ʔataŋ ʔacḭːk] vs harsh gian ác Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)