Search results for "tốq"

atóq [ʔatɔʔ] pk vs hot nóng ant: ngngeat pl dial.: atóuq; pa dial.: atauq cf: puaq 1. 8.3.4. Hot. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

Comments (0)

 

crơng ichúc tốq tanna tampa ân thum [krɤːŋ ʔicuk toʔ tən.naː təmpaː ɤn thuːm] np spices gia vị cf: mâl múh. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

piêh liêh tốq daq nga [piəh liəh toʔ daːʔ ŋaː] vp rinse súc nước lã [No separate word for rinsing, just ‘wash’ til clear.] syn: carlơaiq, caluôh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tatốq [tatoʔ] pk dem downriver pl dial.: tatóh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)