Search results for "talleng"

tallengtəl.lɛːŋncoins (of silver), classifier for money
Comments (0)

 

tallêngtəl.leːŋv??Kếh ngai nhiêm ngai aroi tốq dúng abóh kếh ngai nhiêm ngai aroi ngai tallêng ngai alang.Then they cry they sing to house and kitchen (family?); then they cry they sing they ??, they miss/remember.
Comments (0)

 

talleng acheitəl.lɛːŋ ʔacḭːnslate3.6.2School
Comments (0)