Search results for "tarhau"

Comments (0)

 

hoc táq tarhau [hɔːk taʔ tər.haw] n pharmacy dược khoa 2.5.7.2. Medicine
Comments (0)

 

hoc tarhau [hɔːk tər.haw] n medicine y-khoa 2.5.7.2. Medicine
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarhau boul [tər.haw bṵːl] n poison thuốc độc 2.5.3.2. Poison. 6.4.5. Fishing (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngoiq [ŋɔːjʔ] vt drink uống Ngoiq tarhau alứng daq. Drink medicine with water. syn: ariêc caus: pangoiq, tangoiq; nomi: parngoiq; recp: tarngoiq; invol: tangoiq; rep: ngingoiq; sound: crúc 5.2.2.5. Hungry, thirsty

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)