Search results for "tarpóq"

tarpoq [tər.pɔːʔ] n arrow feathers; arrow fins cánh tên [Pacoh use folded bamboo leaf as seen in picture of taráh. ] spec: tarpoq taráh; pa dial.: rapoq cf: tumiêng., pla taráh. 4.8.3.7. Weapon, shoot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tumiêng [tumiəŋ] n crossbow cái ná cl: tamprang; sound: teang, tát, tóut cf: tarpoq., chean., pla taráh. 4.8.3.7. Weapon, shoot

Comments (0)