Search results for "taryang"

taryangtər.jaːŋvmstretched
Comments (0)

 

láh liênglah liəŋexpin twoAo taryang dáng dúng Yang vaih tarheq láh liêng te iniêng tốq idưp.The curtain in the temple became torn in two from top to bottom.
Comments (0)