Search results for "te"

a công ouiq [ʔaː koːŋ ʔṵjʔ] idiom rooster; cock gà trống syn: công
Comments (0)

 

a- [ʔaː] 1n.kin.pfx prefix for kin terms tiếp-đầu-ngữ bà con Avóuq: Vóuq Hiên cốh ivóuq Dưc tưi. Grandfather: Grandfather Hien is Dưc’s grandfather too. [As seen in the example, the parvóuq 'grandfather title' drops the a- while the possessive form replaces it with i-. Kinterms usually occur with a-, except when they are used as titles, or when replaced by i- indicating possession.] 2n.pfx prefix for body parts tiếp-đầu-ngữ phần cơ thể Anáq dyoat dyưng, lâyq châm tarlúq; anáq apúq ti lâyq châm tarteic,... Although crippled leg, so can't pull each other; although swollen arm so can't carry each other,... [Most nouns that begin with a- never drop the a-, making it questionable whether it is a prefix for them. However, others, such as kinterms and body parts often do, but never as citation forms. Some rules for dropping a- still need to be worked out.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ính₂ [ʔaʔiɲ] vt hate; detest ghét recp: ra–ính, r–ính 4.3.3.1. Hate, ill will. 3.4.2.1.2. Hate, detest. 4.3.2.1. Despise someone
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–om [ʔaʔɔːm] pa n.kin sister-in-law; female cousin chị dâu [BW (f.s.); om_ai call each other a–om. ] cpart: aleh; pl dial.: a–oum cf: om ai. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

a–ouiq công [ʔaʔṵːjʔ koːŋ] n rooster con gà trống cl: lám; pa pc dial.: ntruôi công; sound: óuc ca–ou 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

a–oum [ʔaʔṵːm] n.kin sister-in-law chị em dâu; chị em họ [Ego is female.] spec: campay amiêng; poss: i–oum 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abur [ʔabuːr] n termite con môí cf: camoar. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay cán [ʔakaj kan] n.kin daughter con gái 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achéc [ʔacɛk] vt sting, burn, irritate rát [Also used of people who irritate or disrespect.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achein₂ [ʔacḭːn] vs roasted, cooked nấu chín [Clitic a= is a contraction of o. ] whole: o chein; pk dial.: táq achen
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achúh₁ [ʔacuh] n waterfall thác nước spec: daq achúh 1.3.2. Movement of water

Comments (0)

 

achuôn [ʔacuən] vt encourage; flatter động viên; khích lệ [By praising good work.] syn: páh tupưq,
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adúq₁ [ʔaduʔ] n large hairy caterpillar in bamboo--good to eat con luy [Laid beside anhum_abúng. ] cl: lám cf: anhum. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aiq [ʔaːjʔ] n totem name tên thị tộc [Ám_Do of this totem doesn’t eat cats] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aleir [ʔalḭːr] n medium size tree tên cây cl: lám; pk dial.: alêr 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

án crơq [ʔan krɤːʔ] pk v tear; shrink cloth co kéo [án implies unknown agent] pl dial.: rouiq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

angil ngoal [ʔaŋiːl ŋṵal] n Carpenter bee thứ con ong 1.6.1.7. Insect Koptorthosoma confusa (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apét [ʔapɛt] v exaggerate nói thêm syn: a–oai sit: tông apét; redup: rpét pét
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aráp [ʔarap] vt threaten, intimidate; tame by threatening hăm; đe doạ; lời ngăm dọa [Directly, not like hám. ] nomi: parráp; redup: rráp ráp cf: hám., ep.
Comments (0)

 

arau [ʔaraw] n stem or stalk of pông plant spec: arau pông; cl: ntrayh 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ateat [ʔatḭat] n parrot con vẹt 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atéh arúh [ʔatɛh ʔaruh] Pronunc.Variant of atéh rúh₁ back basket cái gùi lớn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêng chong [ʔateːŋ cɔːŋ] n agate necklace dây chuyền có đá đỏ trong [Yellow-red stones favored by Pacoh women.] 5.4.1. Jewelry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêr [ʔateːr] n cicada con ve ve [Good to fry and eat.] cl: lám cf: anhum. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

atet [ʔatɛːt] n rust rét; sét
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayưi [ʔajɯːj] n tree termite con mối cf: caxau. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bambuôl [bəmbuəl] exp water bubbling strongly spec: bambuôl daq pứq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

báq catánh [baʔ kataɲ] pa; pk vs moderately salty mặn vừa cho ăn pl dial.: catéinh 5.2.3.3.2. Salt. 2.3.3. Taste Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

bâq₂ [bɤʔ] vt retell; recite a memory nhắc lại [Thought of calling the Psalms ayô,_bâq. ] syn: tumôih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

beit [bḭːt] vt light (fire), to ignite; kindle đốt; thắp lửa syn: chóng nomi: parbeit; pk dial.: bet, chéh cf: yơiq uih., atiêh. 5.5.1. Light a fire
Comments (0)

 

biboah boah [bibṵah bṵah] vs ungrateful (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boanh₂ [bṵaɲ] n termite hill gò mối cl: lám; ag: abur cf: camoar. 1.6.5. Animal home. 1.2.1. Land. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bóunh [bṵɲ] vt sip--taste uống thử một ít [Because tasting or only a little according to requirement-custom.] sit: nhóung bóunh; nomi: parbóunh; invol: tabóunh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bui be khe khán [buːj bɛː khɛː khan] idiom be happy; uninhibited vui vẻ; sung sướng 3.4.1. Feel good. 3.4.1.2. Happy Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cabâm [kabɤm] vt grab with teeth; carry in teeth [Like tiger that carries away in teeth.] syn: dông tacóng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cacưt [kakɯːt] vs move; agitate; shake back and forth; wobble; tilt động; rung-rin, rung-rin; lung-lay, lung-lay [E.g., tree or house because of wind or quaking ground.] syn: cacaơrant: túc lúc, khâmsit: tandưr cacưt cf: rto. 7.2.2.8. Move back and forth. 7.2. Move
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadứng cadyiq [kadɯŋ kaʄiːʔ] Pronunc.Variant of cadyiq cadứng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang panáh plêng [kalaːŋ panah pleːŋ] n kite (bird) cl: lám 1.6.1.2. Bird (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammáng nhóung [kəm.maŋ ɲṵŋ] vt test thử syn: xư nhóung Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

camoaih [kamṵas] v tease chơi chác syn: laiq khêh, léinh 3.5.1.8.3. Mock
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cân₄ [kɤn] pa n pipe stem cái cán điếu cl: ntrayh; spec: cân bóc; pl dial.: tarrouiq (VN)
Comments (0)

 

canân [kanɤn] n animal dedicated to sacrifice later spec: khân canân, rnân cf: khân., rlôm., pannuôih.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canteing [kən.tḭːŋ] n belt dây lưng syn: pa–eo cl: ntrayh; rt-v: kiteing cf: cateing. 5.3.6. Parts of clothing

Comments (0)

 

cantưi canteap [kən.tɯːj kən.tḭap] n orphan cộ nhi; mồ côi Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cantưi cantép meap [kən.tɯːj kən.tɛp mḭap] n orphans cô nhi Trinomial {arch} (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cáp [kap] vt bite cắn caus: tacáp, pacáp; nomi: parcáp; recp: tarcáp; invol: tacáp 5.2.2.1. Bite, chew
Comments (0)

 

caq [kaːʔ] vt straighten out a hook mở lưỡi câu nomi: parcaq; recp: tarcaq; invol: tacaq; instr: pla cf: ticaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carchônh [kər.coːɲ] exp of buck teeth
Comments (0)

 

carchứng daq itrouq [kər.cɯŋ daːʔ ʔitrṵːʔ] n watering can bình tưới

Comments (0)

 

cardáh [kər.dah] pa vt bite cắn; tha pl dial.: kidáh cf: kidáh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

carkhứq [kərkhɯʔ] v debate or discuss an issue sit: tartông carkhứq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carraơl [kər.rɯ̰ːl] vs serrated
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carxâq [kər.sɤʔ] n interest lợi
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cate [katɛː] n pride tự hào [Like beating chest because of strength and abilities.] syn: coung móuh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catóng [katɔŋ] pk vs wholeheartedly pl dial.: pilư
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

câyq [kɤjʔ] vt go meet someone enroute rước, đón sit: pôc câyq; recp: tarcâyq 4.2.1.2. Encounter
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh kichát [cah kicat] vi stuck kẹt Cháh kichát tốq kineng. Of being stuck in teeth. [Cháh marks involuntary action (Cáh).] cf: ngcál., tưm bưm., carchál 1.Involuntary (redup)
Comments (0)

 

cháh nchính [cah ʔəɲciɲ] vi falling hard--hurt bị té syn: mâp mâp 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

che₃ [cɛː] n green tea che spec: che ila
Comments (0)

 

cheam [cḭam] vt raise; feed; look after chăn nuôi; săn sóc; cho ăn [children, guests, etc.] syn: bán recp: tarcheam cf: talong. 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chéo [cɛw] adv begin to enter sit: chéo cư mout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choaiq [cṵajʔ] v test, e.g., touch to feel temperature, or ask in a roundabout way thử syn: ilác sit: choaiq cammáng, plốh choaiq
Comments (0)

 

choc [cɔːk] n tea cup cốc trà [Was cut from bamboo.] syn: li, li, mancf: tarpong., heing. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN?)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chưq ngia [cɯːʔ ŋiə] pa; pc n literary knowledge chữ nghĩa [Superfluous Portuguese h is omitted from ngh because in Pacoh nghia would be pronounced as two syllables ng.hia. ] Binomial (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

clâm [klɤm] v put whole piece in mouth, put (clothes) in water caus: paclâm, taclâm; nomi: parclâm; rep: caclâm cf: callâm.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clo ap [klɔː ʔaːp] n clam; oyster con sò [May produce pearls.] cf: ap. 1.6.1.9. Small animals (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cloq [klɔːʔ] vs white màu trắng [cloth and animals] group: cacloq cf: plai. 8.3.3.3. Color
Comments (0)

 

Comments (0)

 

clouih acho [klṵːs ʔacɔː] n canines; eyeteeth răng nanh 2.1.1.4. Mouth. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

clóum [klṵm] v urinate đái [May also be used as more polite way of referring to defecation.] caus: paclóum; nomi: parclóum; recp: tarclóum; invol: taclóum; rep: caclóum 2.2.7. Urinate, urine
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

coaq₂ [kṵaʔ] vt mate hót cái recp: tarcoaq 1.6.3. Animal life cycle
Comments (0)

 

coar [kṵar] vt 1scrape; grate by scraping nạo [For example, to grate manioc with sharp-edged bamboo for soup.] cf: cannoar., canoar 1. 2rake cào cf: canoar 2. 5.6.5. Sweep, rake
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cóc [kɔk] pk v commit adultery; do evil sit: cóc lom ‘‘says one thing but does other’’; pl dial.: tarpíh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cou tean [kṵː tḭan] conj because of vì cớ syn: ntean pk dial.: co 9.6.2.5. Cause. 9.2.5.2. Clause conjunctions
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

creau [krḭaw] n castrated pig; barrow thiến cl: lám; spec: alic creau cf: ilát.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cróq₂ [krɔʔ] vs difficult; desperate khó syn: diêiq redup: cróq cróq 6.1.3. Difficult, impossible
Comments (0)

 

cróuiq [krṵjʔ] n diarrhea, watery stools tiêu chải spec: éh cróuiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumour nnha [kumṵːr ʔəɲ.ɲaː] n daughter-in-law con dâu cpart: cuya cán (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuteq apúc [kutɛːʔ ʔapuk] pk n mud bùn syn: cuteq dyứp pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuteq dyứp [kutɛːʔ ʄɯp] pk n mud bùn syn: cuteq apúc pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dadơaq [dadɯ̰aʔ] vs watery--of rice, food etc. ước (cơm-) sit: doui dadơaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daơp [dɯ̰ːp] vt paste dán
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq pate [daːʔ patɛː] n mythical healing water of spirit spec: tahoum dáng daq pate cf: pate. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dếp [dep] vt stamp on; tread; step dạp [MK] 7.2.1.1. Walk. 7.7.3. Kick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

doq aloi [dɔːʔ ʔalɔːj] v forgotten syn: lloi 1 (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóuc [dṵk] vi angry, annoyed, aggravated dễ tức bực [Feeling in heart, though not expressed like pi–ốh. ; Not as strong as réng] syn: xóul caus: pidóuc cf: pi–ốh. 3.4.2.3.1. Annoyed
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyâl [ʄɤl] vt cutting high and wasting lower part sit: pâyq dyâl; caus: tadyâl 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyê [ʄeː] 1adv already (before verb); finished (after verb) rồi Coa dyê dyơ inô = khoiq dyê dyơ! Already finished yesterday! [dyê is used most from Pacoh to Alơaiq; Pôc_dyê = coa_pôc.] pa pc pl pk dial.: dyơ cf: khoiq. 8.4. Time. 9.2.5.2. Clause conjunctions. 8.4.6.2. Past 2prep after 3adv finished
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyéh [ʄɛh] v tear with fangs nomi: pardyéh; recp: tardyéh; invol: tadyéh
Comments (0)

 

dyép [ʄɛp] v taste, touch with tongue nếm thử sit: nhóung dyép; caus: padyép; invol: tadyép cf: póunh. 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

dyidyeal [ʄiːʄḭal] vi taking repeatedly hay trộm cắp [Especially used of stealing.] sit: titouiq dyidyeal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyoi [ʄɔːj] n paralyzed teo cf: dyoat. 2.5.4. Disabled
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyrách [ʄrac] v water squirting as from water gun pl dial.: dyéich
Comments (0)

 

dyúc₂ [ʄuk] vt temper iron with fire and water sit: dyúc acóuq cf: troaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

éh [ʔɛh] v defecate; have bowel movement đi tiêu syn: pôc ca–éh caus: pa–éh; nomi: par–éh; recp: tar–éh; invol: ta–éh 2.2.8. Defecate, feces
Comments (0)

 

Comments (0)

 

háh [hah] vt teach magic formulae sit: háh cun
Comments (0)

 

halhưaq [həl.hɯəʔ] v respond to flattery sit: halhưaq utêq ân itông
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

heq [hɛːʔ] vt tear a cloth, paper in two xé rách syn: tec caus: taheq, paheq; nomi: parheq; recp: tarheq; invol: taheq 7.8.4. Tear, rip
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hour [hṵːr] v roast inside section of bamboo, steam hui ống nomi: pahour, parhour; recp: tarhour; invol: tahour
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ibư nnéh [ʔibɯː ʔən.nɛh] advp this afternoon syn: ibư cốh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

idơ [ʔidɤː] adj temporary tạm thời; lâm thời He át dáng xu idơ ndóung táq xu tamme. We stay at a temporary house while building a new house. ant: aclang cf: ., .idơ only modifies nouns; whereas dơ modifies actions and nouns, leading us to ask, What is i- or i= doing here?
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

inhóung iplốh ngai [ʔiɲṵŋ ʔiploh n.aːj] vp test; try; judge syn: tiríng Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ixai [ʔisaːj] 1n older brother of boy anh [older sibling of same sex] possessed form of achai anthro. codes 602 - Kin Relationships 2n.kin older sister of girl chị của đàn bà [older sibling of same sex] possessed form of achai
Comments (0)

 

ixeam ixai [ʔisḭam ʔisaːj] n siblings; brothers and sisters, including cousins anh chị em [With possessive prefix.] 4.1.9. Kinship Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ken [kɛːn] vs acquainted with; familiar quen syn: cơi, cơiant: mphasit: khoiq ken cf: cơi. (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khân [khɤn] vt dedicate animal to sacrifice later if recover [Promise to sacrifice pig or whatever to spirit if child is healed.] nomi: parkhân, rnân; recp: tarkhân; invol: takhân cf: canân., rlôm.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kho₂ [khɔː] v stew, steam, cook with bamboo and spice chưng compl: cakho; caus: pakho; nomi: parkho; invol: takho 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

khúng khứng [khuŋ khɯŋ] exp completely all finished sit: khúng khứng dyê (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kidit túh [kidiːt tuh] vi desperately poor cực khổ syn: diêiq túh synl: cưc khô 6.8.1.3. Poor Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiêq [kiəʔ] Pronunc.Variant of keaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiq [kiːʔ] v sign name kí tên caus: pakiq; nomi: parkiq; recp: tarkiq; invol: takiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiteing [kitḭːŋ] vt tie around waist like a belt buộc pk dial.: kitân; nomi: canteing 7.5.4. Tie
Comments (0)

 

kiteng [kitɛːŋ] n pimple; small boil mút nhỏ syn: calmóuh, catot cl: lám; spec: kiteng atouiq, kiteng chóuq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiteng atoiq [kitɛːŋ ʔatɔːjʔ] n callus; large pimple; boil phong syn: calmóuh cl: lám; spec: kiteng atouiq, kiteng chóuq 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

kiteng lu [kitɛːŋ luː] n boil nhọt 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixai [kisaːj] adj plain; ordinary, but the most filling gạo tẻ [Only of rice--not glutinous or most expensive.] cf: deip., rayư.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kuxóuc [kusṵk] n private hair lòng dái [Taboo term.] cf: xóuc xeal.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

laq mát [laːʔ mat] vs fearful, jittery lạ mặt [E.g., as horse in a crowd. or a buffalo knowing it’s about to be sacrificed.] 3.4.2.4. Afraid (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

lát₁ [lat] vt castrate; emasculate; geld thiến [Pigs, etc.] nomi: palát, parlát; recp: tarlát; invol: talát 6.3.8.2. Castrate animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lâyq phep [lɤjʔ phɛːp] vs impolite; insolent; immoral hõn; láo [Euphemism for immorality, e.g., adultery.] syn: tapiêngant: phepcf: parrouih. 4.3.7.1. Impolite (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lbât lbơ [ʔəl.bɤt ʔəl.bɤː] exp of going sadly, dejectedly sit: pôc lbât lbơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lixam [lisaːm] pa adv.t winter mùa lạnh pl dial.: lxam
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lom [lɔːm] n physical liver; figurative heart; character; seat of emotions gan; lá gan; gan óc Imo lom pallúng do cốh, achai? What is his character, brother? (Good, thief, liar?) [Adyóq_lom ‘mean’; câng_lom (crêng, pưt) ‘stubborn, fearless’; cóc_lom ‘says one thing but does other’; coum_lom ‘dull, unlearned’; o_lom ‘good hearted’; khâm_lom ‘keeps his word’; lâyq_bôn_lom ‘no pride, no embarrassment’; lbot_lom ‘responsive’; ticál_lom ‘??’; tinâng_lom ‘honest, true to word’; tinga_lom ‘pure’; vec_lom ‘says one thing but does other’.] syn: parngíh parchứm spec: lom mít 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lóuh [lṵh] vt tear up, destroy; take down, dismantle (as house) phá, dỡ lấy/xuống caus: palóuh; nomi: parlóuh; recp: tarlóuh; invol: talóuh cf: rlóuh. 7.9.2. Tear down. 7.5.2.4. Remove, take apart
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lxam [ʔəl.saːm] adv.t winter season (November-January) mùa lạnh [But really based on crops, not weather] spec: nno lxam; pa dial.: lixam cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

man khoaq [maːn khṵaʔ] vi graduate mãn khoá Binomial (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mbíp [ʔəmbip] vs dented; flattened móp [E.g., pan, etc., esp. when dropped.] pa dial.: niêp 8.3.1. Shape. 8.3.1.6.1. Concave
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmon [ʔəm.mɔːn] pa v tell myth nói chuyện xưa pl dial.: nxoar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mot [mɔːt] pa vl enter; go in vào pl dial.: mout 7.2.3.4. Move in
Comments (0)

 

moui chít [mṵːj cit] num ten; 10 mười contr: mâh chít 8.1.1. Number (cmpd)
Comments (0)

 

móun [mṵn] v create
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mout [mṵːt] vl enter; go in vào caus: amout, tamout; nomi: parmout; recp: tarmout 7.2.3.4. Move in
Comments (0)

 

mpong₂ [ʔəmpɔːŋ] n clan-name tên thị tộc [E.g., Counh_Mua ] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mui chít [muːj cit] pk num ten; 10 mười contr: muchít; pl dial.: moui chít (cmpd)
Comments (0)

 

mui chít ngin [muːj cit ŋiːn] pk num ten thousand mười nghìn; mười ngàn contr: muchít ngin; pl dial.: moui chít ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nchár [ʔəɲcar] vs respected thưa
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ndyoq [ʔəɲʄɔːʔ] n straw; stalks; stems