Search results for "ten thousand; 10,000"

carchít chítkər.cit citnumten thousand; 10,000Anáq ipe vi carchít chít náq thây, cốh ma ipe lâyq bôn ê clứng a–ám.Even if you have ten thousand teachers, you don’t have many fathers.synmâh chít nginmâh chít nginvan2cfchítdiv: chachít8.1.1Number
Comments (0)

 

Comments (0)

 

van2waːnnumten thousand; 10,000syncarchít chítmâh chít ngin8.1.1Number
Comments (0)