Search results for "thương"

amoih [ʔamɔːs] pk vt love; pity thương pl dial.: amouih 3.4.1.1. Like, love. 2.6.1.5. Romantic love
Comments (0)

 

amôih [ʔamoːs] pa; pc vt pity, pitiable tội nghiệp thương recp: rmôih; pl dial.: amouih 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

amouih [ʔamṵːs] vt pity; sympathize with lòng thương syn: tính cam, tríh lom recp: rmouih; pa pc dial.: amôih; pk dial.: amoih cf: caláp., apronh 2. 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

apronh [ʔaprɔːɲ] 1vs pitiful tội nghiệp Cang chichâu chichi, nhiêm críq lư apronh. Voices complaining, weeping very pitifully. 2vt feel pity thương xót [That can cause tríh_lom ‘moved with pity’.; Stronger than amouih, as towards a poor widow and children.] cf: tríh lom., amouih. 4.4.4. Respond to someone in trouble
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammuiq [kəm.muːjʔ] pc n corpse xác (người chết thường) [Dead of natural causes.] pl dial.: cumuiq 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumuiq [kumuːjʔ] n corpse xác (người_chết_thường) [Dead of natural causes.] pa pc dial.: cammuiq cf: lóuq., yang cumuiq. 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

láng [laŋ] vt love yêu thương; yêu mến; tình thương Damo ân pưt amouih cốh láng. [Want to care for and give to. Not used for erotic ‘love’.] nomi: parláng; recp: tarláng cf: ính. 3.4.1.1. Like, love
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nounh [nṵːɲ] v hold, play with in hands dễ thương sit: o i nounh; caus: panounh; nomi: parnounh; recp: tarnounh 7.3.4.4. Hold
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)