Search results for "thịt"

Comments (0)

 

chât xơm [cɤt sɤːm] v tattoo sắm thịt pa dial.: chon (cmpd)
Comments (0)

 

mamoiq [mamɔːjʔ] v hunting săn; kiếm thịt syn: papéinh sit: pôc mamoiq 6.4.1. Hunt
Comments (0)

 

papéinh [papḭɲ] vt hunting; shooting săn; kiếm thịt syn: mamoiq sit: pôc papéinh 6.4.1. Hunt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xách₁ [sac] pa n meat thịt pl dial.: xéich 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

xát₂ [sat] v chop meat xát thịt sit: xát xéich cf: tray. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

xéich [sḭc] n meat thịt pa pk dial.: xách 5.2.2. Eat. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)