Search results for "thang"

abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixay moui [kisaj mṵːj] adv.t January tháng Giêng [Through number 12 for December.] 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon (cmpd)
Comments (0)

 

kixay nnéh [kisaj ʔən.nɛh] adv.t this month tháng này 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

kixay tatun [kisaj tatuːn] adv.t next month tháng sau 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pot [pɔːt] v lie flat nàm thảng sit: bíq pot 5.7. Sleep
Comments (0)

 

Comments (0)