Search results for "thousand"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mui chít ngin [muːj cit ŋiːn] pk num ten thousand mười nghìn; mười ngàn contr: muchít ngin; pl dial.: moui chít ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)
Comments (0)

 

mui ngin [muːj ŋiːn] pk num thousand nghìn; ngàn contr: mungin; pl dial.: moui ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ức [ʔɯk] num thousand vạn syn: ngin
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)