Search results for "tiếng"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

areit₂ [ʔarḭːt] v be hoarse khan tiếng sit: areit aróuq; pk dial.: arot arôq
Comments (0)

 

atiêng [ʔatiəŋ] n hut built high off ground in field spec: xu atiêng; cl: lám
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cancruôc [kənkruək] n sound of boiling tiếng nước sôi spec: cancruôc carâc
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cang parnai [kaːŋ pər.naːj] n language and words tiếng lời 9.. 9.. 3.5.3. Language Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúc claơc [kluk klɯ̰ːk] n a sound tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

creing [krḭːŋ] n bell--as of bike or clock tiếng chuông spec: uxoul creing; pk dial.: creang cf: carlóung.
Comments (0)

 

créiq [krḭʔ] exp snap of stepping on twig, etc. nghe tiếng động nhỏ caus: pacréiq; pk dial.: pránh cf: khéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúc [kruk] exp sound of drinking, guzzling tiếng uống nước spec: crúc ngoiq daq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúm icrum [krum ʔikruːm] exp of crunching bone, corn, etc. tiếng nhải xương idiom: crúm icrum creal a crúm icrum âm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúq [kruʔ] exp sound of felling trees; crash tiếng cây gãi spec: crúq, dứm along 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyeic [ʄḭːk] n bird call tiếng chim kêu pk dial.: dyec dyec
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khéng khéng [khɛŋ khɛŋ] exp sound of beating iron for time tiếng đánh sát sound: khéng khéng ipúh 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngaơt [ŋɯ̰ːt] exp call tiếng kêu
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngeiq [ŋḭːʔ] exp call of small buffalo tiếng kêu con trâu pk dial.: ngơaiq ngơaiq 1.6.4.3. Animal sounds
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pampáơc [pəmpɯ̰k] exp sound of boiling tìếng nước sôi spec: pampáơc carâc 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlayh parnai [pər.las pər.naːj] n message từ; tiếng Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phốq [phoʔ] exp sound of explosion nổ (tiếng) sit: phốq pidóh cf: phúq., phéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phúq [phuʔ] exp sound of deep explosion tiếng nổ sit: phúq pidóh cf: phốq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rling ting [ʔər.liːŋ tiːŋ] exp sound, noise tiếng 2.3.2.2. Sound (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tréc₂ [trɛk] exp sound of striking flint for fire tiếng động spec: tréc kéh bec 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

vava [wawaː] n echo tiếng đội spec: vava ôi; sound: tra tri 3.5.1.2.6. Repeat. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

vung₂ [wuːŋ] exp sound of beetle flying tiếng spec: vung anhuih nhiêih pár 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

vuq₁ [wuːʔ] exp sound of vomiting tiếng mửa idiom: vuq ti vuq ôq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarniêng ao [tər.niəŋ ʔaːw] n clothesline giây phởi cl: ntrayh cf: tiêng.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)