Search results for "time"

Comments (0)

 

aki [ʔakiː] pa n time thời (này) Aki nnéh. This present time. pl dial.: ngcốh, ndóung cốh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bo dyâm [bɔː ʄɤm] n untimely rain không dúng mùa syn: dyâm 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

callứh [kəl.lɯh] n period of time--ten years mười năm spec: moui callứh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cantứq [kəntɯʔ] n time, times lần syn: chư 8.4. Time
Comments (0)

 

chiên₂ [ciən] pa n times lần pl dial.: cantứq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hôi₂ [hoːj] pa; pk adv time hồi pl dial.: ndóung, houi cf: hôi nô., prât. (VN)
Comments (0)

 

houi [hṵːj] conj time hồi syn: ndóung (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

iláq iliên [ʔilaʔ ʔiliən] vs leisurely, taking one’s time thông thả sit: pôc iláq iliên cf: liláq. Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)