Search results for "tom paryưm"

tom paryưm [tɔːm pər.jɯːm] vt demand payment đòi nợ syn: tom tu 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)

 

tom tu [tɔːm tuː] vp demand payment đòi nợ syn: tom paryưm 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)