Search results for "tom tu"

tom tu [tɔːm tuː] vp demand payment đòi nợ syn: tom paryưm 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)

 

tôm tuông [toːm tuəŋ] n coconut palm cây dừa cl: cây, callong; spec: culay tuông 1.5.1. Tree. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

tom paryưm [tɔːm pər.jɯːm] vt demand payment đòi nợ syn: tom tu 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)