Search results for "tran"

a liq [ʔaː liːʔ] vp argue a case tranh luận recp: tar–a
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atao [ʔataːw] n sugar cane mía (đỏ, lau, tráng) cl: ntrayh; spec: daq atao ‘sugar cane juice’, atao aleang ‘red sugar cane’; spec: atao le ‘dwarf sugar cane’; spec: atao yoan ‘white sugar cane’ 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carcứq tarlaq [kər.kɯʔ tər.laːʔ] n battle; war trận chiến Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

carlơaiq [kər.lṵajʔ] vt rinse out tráng lại [Used of dishes, but not clothes] syn: caluôh,
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cloq [klɔːʔ] vs white màu trắng [cloth and animals] group: cacloq cf: plai. 8.3.3.3. Color
Comments (0)

 

clưng₂ [klɯːŋ] n moonlight ánh-trăng spec: kixay clưng 8.3.3. Light
Comments (0)

 

Comments (0)

 

deat [dḭat] vt strangle bóp cổ cho chết sit: deat aróuq ‘strangle throat’
Comments (0)

 

keq₁ [kɛːʔ] v move, step out of way tránh caus: pakeq; nomi: parkeq; recp: tarkeq cf: daiq. 7.2. Move
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kixay pát [kisaj pat] adv.t dark of moon hết trăng 1.1.1.1. Moon
Comments (0)

 

kixay tacoi [kisaj takɔːj] adv.t new moon trăng non 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)